Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Thượng sư Kim Cương Bảo Giáp Dorje Gothrab


Đức Thượng sư Kim Cương Bảo Giáp Dorje Gothrab là Bản tôn bảo hộ với năng lực vô cùng mạnh mẽ trong Phật Giáo Kim Cương Thừa và đặc biệt quan trọng trong truyền thống Cổ Mật. Ngài có sức mạnh tiêu trừ hết thảy các chướng ngại về bệnh tật và nạn dịch

Chân ngôn của Ngài: OM PEDMA SHAWA RI PHET / NENPAR SHIG / NAGA NEN / TADAYA THA / SARWA WIRI TA / HANA HANA BENZE NA RAKKYA RAKKYA SOAHA/.


1 – Để thực hành đúng pháp

  • Để thực hành đúng pháp và đạt được thành tựu, hành giả cần chắp tay và đọc theo 3 lần câu Chân ngôn trong video sau.
  • Tiếp đến hãy trì tụng ngay 1 tràng (108 biến) Chân ngôn Kim Cương Bảo Giáp, đánh thức tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ và trưởng dưỡng những phẩm hạnh siêu việt nơi mình.


2 – Thực hành thường nhật

  • Hàng ngày, bạn hãy thực hành theo nghi quỹ tu trì giản lược [ – bấm vào đây để tải -]
  • Trì tụng Chân ngôn Kim Cương Bảo Giáp càng nhiều càng tốt (tối thiểu là 1 tràng) để tiêu trừ chướng ngại bên trong là mọi hiểu biết sai lệch, nghi ngờ và phiền não, tiêu trừ chướng ngại bên ngoài là những bệnh tật, tai nạn, đoản thọ và cuối cùng viên mãn tâm nguyện, tràn ngập hỷ lạc vô úy tự tại. 

3 – Video quán tưởng

Nguồn : Source link

Hits: 30

Trả lời