4 tiêu chí cho việc tìm người bạn đời thích hợp – Đức Phật dạy

Lấy từ video này phút thứ 10–> 17

https://youtube.com/watch?v=njUaqkS7ldA%3Flist%3DPLwDwas4JpCp-4N_38_fpazcBU3V3saK_q

4 tiêu chí cho việc tìm người bạn đời thích hợp – Đức Phật dạy

  1. Đồng chí : cùng niềm tin tôn giáo
  2. Đồng đức : cùng đạo đức giống nhau , cùng tôn trọng luật pháp , cùng lối sống văn hóa ứng xử
  3. Đồng trí : trí tuệ , hiểu biết ngang nhau
  4. Đồng ý : có sự rộng lượng như nhau , đồng tình với nhau

Do vấn đề thời gian nên chưa thể viết đầy đủ được

Hits: 31

Trả lời