19/10/2009 02:59:00 Thích Chân Tuệ – Cơ sở Phật học Tịnh Quang CanadaĐã đọc: 5952          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/toinghiep_files/like.htmlCỡ chữ:  Trên thế gian này, chúng ta từng chứng kiến các cảnh phiền não khổ đau, nhiều hơn là bình yên vui sướng. Ngay trong cuộc đời của chúng ta, những sự bất trắc, bất nhưRead More →

  19/10/2009 03:57:00 Sogyal Rinpoche – Thích Nữ Trí Hải dịchĐã đọc: 4872          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/Songtienhoanghiepvataisinh_files/like.htmlCỡ chữ:  Tạng thư sống chết Tạng thư sống chết – 01. Lời giới thiệu của Đức Dalai Lama Tạng thư sống chết – 02. Lời Nói Đầu Tạng thư sống chết – 03. Phần 1: Sống – 01. TrongRead More →

  19/11/2009 16:17:00 Minh ChiĐã đọc: 34927          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/QuanniemcuaPhatgiaovesomenh_files/like.htmlCỡ chữ:  Con người có số mệnh hay không? Có nên tin vào số mệnh hay không? Thái độ của các triết gia và của các tôn giáo lớn đối với vấn đề số mệnh như thế nào, và đặc biệt là đạo Phật, một trongRead More →

  19/10/2009 03:10:00 Đan TâmĐã đọc: 17616          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/Quabaonhantien_files/like.htmlCỡ chữ:  Hãy chọn cho mình một nghề mưu sinh lương thiện, tránh xa các điều ác để hiện đời được bình an và đời sau nhẹ nhàng, thăng hoa hơn. Chuyện kể rằng, lúc Thế Tôn cùng các Tỳ kheo ở tại tịnh xá TrúcRead More →

  09/02/2018 21:23:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 2019          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/Phatdaynhanquanghiepbao_files/like.htmlCỡ chữ:  1-Nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân; quả là kết quả; nhân quả là mối quan hệ mật thiết do nhiều yếu tố kết hợp mà đưa đến kết quả tương xứng. Thí dụ: Hạt bắp thì sẽ trồng lênRead More →

  02/01/2016 18:27:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 3836          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/Nguyennhancuakhodausinhtu_files/like.htmlCỡ chữ:  Người tu đạo muốn tâm ý được an ổn, nhẹ nhàng, thì phải quyết tâm dứt bỏ, xa lìa ái ân. Hết ân, hết ái thì không còn bị đọa lạc trong luân hồi sinh tử, không còn bị ái nhiễmRead More →

  25/03/2019 10:59:00 Nguyên GiácĐã đọc: 812          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/Nghiepvagiainghieptheochanhphap_files/like.htmlCỡ chữ:  Chúng sanh luân hồi trong ba cõi đều bị buộc theo nghiệp riêng từng cõi: nơi dục giới, thức được an lập trong giới thấp kém; nơi sắc giới, thức được an lập trong giới bậc trung; nơi vô sắc giới, thức được anRead More →

2818          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/Nghieptrongtriethoctongiaoando_files/like.htmlCỡ chữ:  Sự thực lịch sử dứt khoát, trong Veda không có dấu vết của ý tưởng nghiệp và luân hồi như phổ thông được hiểu ngày nay cả trong Ấn giáo. Ý nghĩa nghiệp và luân hồi, giải thoát, là trọng điểm giáo nghĩa của Phật. Những người phụcRead More →

  21/08/2010 15:50:00 Tuệ Uyển chuyển ngữĐã đọc: 6203          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/Nghiepbaothetrangcanhsatcanhaan_files/like.htmlCỡ chữ:  Nguyên tác: Karma – The Personal Police State, Tác giả: Ngak’chang Rinpoche, October 1981 “Điều này có thể làm sốc một số người nào đấy.  Nó có thể làm khó chịu cảm giác của quý vị về luật lệ và trật tựRead More →

  31/01/2010 09:01:00 Thái Minh TrungĐã đọc: 19103          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nhanqualuanhoi/Luatnhanquatrongcsvakh_files/like.htmlCỡ chữ:  Luật Nhân quả là một cuộc cách mạng tâm linh. Khi không hiểu luật nhân quả, con người sống trong sự sợ hãi mê tín mù mờ. Họ giải thích những hiện tượng thiên nhiên qua sự mê tín dị đoan. Thí dụRead More →