Bộ Pháp Hoa

Bộ Pháp Hoa

Gồm có 15 bộ Kinh, chia làm 59 quyển

0262, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

 Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

 Bản lược giải của HT Thích Thiện Siêu

 Bản dịch Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

 Bản dịch của Thích Minh Định

 Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

 Kinh Pháp Hoa giảng giải – HT Thích Thanh Từ

 Kinh Pháp Hoa giảng giải – Lê Sỹ Minh Tùng

 Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] – HT Thích Thông Bửu

0263, Chánh Pháp Hoa Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0264, Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa dịch]

0265, Tát Đàm Phân Đà Lợi Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

0266, Phật Thuyết A Duy Việt Trí Ca Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0267, Bất Thối Chuyển Pháp Luân Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [Thất dịch]

0268, Phật Thuyết Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thối Chuyển Luân Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [Tống Trí Nghiêm dịch]

0269, Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [Tống Trí Nghiêm dịch]

 Bản dịch của Nguyên Hiển

0270, Đại Pháp Cổ Kinh, 2 quyển [1] [2], [Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch]

0271, Phật Thuyết Bồ Tát Hạnh Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch]

0272, Đại Tát Ca Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch]

0273, Kim Cương Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0274, Phật Thuyết Tế Chư Phương Đẳng Học Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0275, Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì Kinh, 1 quyển [1], [Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch]

0276, Vô Lượng Nghĩa Kinh, 1 quyển [1], [Tiêu Đàm Ma Già Đà Da Xá dịch]

 Bản dịch của Thích Mật Thể

 Bản dịch của Hạnh Cơ

0277, Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, 1 quyển [1], [Lưu Tống Đàm Vô Mật Đa dịch]

Hits: 180

Trả lời