Bốn điều kiện kiên quyết thành tựu pháp tu Tịnh độ

Thực hành Pháp tu Phật A Di Đà rất đơn giản, nhưng có bốn nhân để được vãng sinh vào cõi Cực Lạc mà hành giả tu Tịnh độ Mật thừa cần biết:

  • Nhân đầu tiên là chí thành quy y Tam Bảo, phát Bồ đề tâm mong nguyện bản thân đạt giác ngộ để lợi ích chúng sinh hữu tình.
  • Nhân thứ hai là chúng ta cần thụ nhận quán đỉnh và khai thị về cách thực hành nghi quỹ A Di Đà từ một bậc Thầy chân chính thanh tịnh thuộc một truyền thừa không gián đoạn.
  • Nhân thứ ba là chúng ta cần thực hành Lục độ Ba la mật và tích lũy công đức và trí tuệ, sau đó hồi hướng các thực hành này cho tâm nguyện được vãng sinh vào cõi Cực Lạc để lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình.
  • Nhân thứ tư là chúng ta cần luôn nhớ đến các phẩm chất và lợi ích của cõi Cực Lạc. Khi đang ngồi, chúng ta cần quán tưởng toàn bộ Tịnh độ của Đức A Di Đà ngay ở trước mặt. Khi ngủ, chúng ta quán tưởng tự thân là Đức Quan Âm và trên đỉnh đầu là cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà. Khi thức dậy, chúng ta tức thời quán tưởng cõi Cực Lạc thanh tịnh trên đỉnh đầu. Mỗi khi đi lại, chúng ta quán tưởng nơi đến là cõi Cực Lạc. Khi đang ăn uống, trước tiên chúng ta cần cúng dường đồ ăn, thức uống lên Đức A Di Đà và tất cả chư Phật, Bồ tát tại cõi Cực Lạc, ngoài ra cũng quán tưởng đồ ăn, thức uống là cam lộ đến từ cõi Cực Lạc. Khi đang trò chuyện, chúng ta quán tưởng âm thanh là chân ngôn của Đức Phật A Di Đà. Thêm nữa, chúng ta cũng cần hồi hướng công đức thực hành các quán tưởng trên cho tâm nguyện được vãng sinh vào cõi Cực Lạc vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình.

(Bức Thongdrol Phật A Di Đà trong pháp hội Naropa 2016)

Chương trình chuyên tu Đức Phật A Di Đà 2017

Kinh điển dạy rằng trong thời mạt pháp, hàng trăm triệu người sẽ thực hành Phật pháp nhưng hiếm có ai chứng đạt giác ngộ. Họ sẽ chỉ được cứu độ nếu dựa vào việc trì tụng hồng danh và chân ngôn Đức Phật A Di Đà. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: “Trong thời Mạt pháp này, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện được vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát và giác ngộ ngay trong một đời.”

Xin khuyến thỉnh Quý Phật tử cùng tham gia trì tụng Chân ngôn Phật A Di Đà !

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Nguồn : Source link

Hits: 24

Trả lời