Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 6 – Ánh sáng chói lòa của Ngũ trí Phật


Khai thị cho người mất- Ngày thứ 6

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), anh hãy lắng nghe đừng sao nhãng. Cho đến tận ngày hôm qua thì những linh kiến của năm bộ Phật đã thị hiện trước anh lần lượt từng bộ một. Mặc dù được mô tả rõ ràng, nhưng do ảnh hưởng của nghiệp tiến hóa tiêu cực, giờ anh vẫn bị bỏ lại chốn này. Giá mà anh đã chứng ngộ được sự tỏa rạng tự nhiên một trong những chứng ngộ của năm phần chính là linh kiến của anh, thì việc chứng ngộ đó đã giúp anh hòa tan vào ánh sáng cầu vồng của một trong năm bộ Phật và đạt được Phật quả trong Báo thân. Nhưng anh đã không chứng ngộ được những ánh sáng đó và vẫn còn lang thang ở nơi này. Giờ đây, hãy tập trung không sao nhãng. Linh kiến về tất cả năm bộ Phật và sự kết hợp bốn loại trí tuệ đã xuất hiện để hỗ trợ anh từ những phương tương ứng. Hãy chứng ngộ điều này!


Ngũ Trí Phật

Giờ đây, này Bậc đáng kính! Sự tịnh hóa tứ đại ló rạng dưới dạng bốn ánh sáng. Chính giữa là Đức Phật Đại Nhật và bậc Minh phi Trí tuệ được mô tả ở phần trên thị hiện từ cõi Trung Phương Tịnh độ. Ở phương Đông, Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa cùng Phật Mẫu và đoàn tùy tùng thị hiện từ cõi Tịnh độ Asobya. Ở phương Nam, Đức Phật Bảo Sinh cùng bậc Minh phi Trí tuệ và đoàn tùy tùng xuất hiện từ cõi Tịnh độ Shrimat. Ở phương Tây, Đức Phật A Di Đà cùng bậc Minh phi Trí tuệ và đoàn tùy tùng xuất hiện từ cõi Tây Phương Tịnh độ. Ở phương Bắc, Phật Bất Không Thành Tựu Amoghashidi cùng bậc Minh phi Trí tuệ và đoàn tùy tùng như mô tả ở trên xuất hiện ở cõi Tịnh độ Prakuta trong pháp giới ánh sáng cầu vồng.

Mã Đầu Minh Vương

Ở bên ngoài của Ngũ bộ Phật và Phật Mẫu này xuất hiện những vị Thiên vương uy mãnh: Vijaya – Thắng Lợi Minh Vương, Yamantaka – Diêm Mạn Đức Già, Hayagriva – Mã Đầu Minh Vương, và Amrita Kundali – Cam Lộ Minh Vương, các vị nữ Thiên vương gác cổng: Ankusha – Trì Câu Nữ thần, Pasha – Trì Thao Sách Nữ thần, Sphota – Trì Tỏa Liên Nữ thần và Ghanta – Trì Linh Phong Nữ thần; Sáu vị Phật là (1) Indra Shatakratu – Đức Phật cứu độ chư Thiên, (2) Vemachitra – Tráng Lệ Giáp Kiên, Đức Phật cứu độ loài A Tu la, (3) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cứu độ loài Người, (4) Simha – Bất Động Sư Tử, Đức Phật cứu độ loài Súc sinh, (5) Jvalamukha – Diệm Hỏa Chi Khẩu Giả, Đức Phật cứu độ loài Quỷ đói, và (6) Dharmaraja- Pháp Vương, Đức Phật cứu độ cõi Địa ngục. Ngoài ra Phật Phổ Hiền cũng đang xuất hiện cùng Phật Mẫu, là Đức Phật Bản lai của khắp thảy chư Phật kết hợp với nhau. Có 42 Bản tôn của Báo thân xuất hiện cùng lúc từ luân xa tim của anh, và xuất hiện trước mặt anh. Hãy chứng ngộ đây là linh kiến thanh tịnh của anh!

Này Bậc đáng kính, những cõi Tịnh độ này không phải ở bất cứ nơi nào cả. Cõi Tịnh độ này ở chính trong tim của anh, ở chính giữa tim và ở bốn hướng của tim xuất hiện đến với anh. Các hình ảnh ở cõi Tịnh độ tự nhiên hiển bày thể hiện bản tâm anh. Do đó, anh cần biết cách làm thế nào để chứng ngộ được cõi này.

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố)! Chư Bản tôn này xuất hiện trong pháp tướng không to, không nhỏ, mà rất cân xứng. Mỗi vị có sức trang hoàng, tư thế, tòa ngồi và thế ấn riêng. Những Bản tôn này tỏa khắp và thấm đẫm năm chân ngôn. Mỗi vị trong số năm vị này đều tự tỏa rạng với vòng hào quang cầu vồng ngũ sắc; với năm bồ tát nam của mỗi Phật Bộ đều nắm giữ phần Phụ tính, chư bồ tát nữ của mỗi bộ Phật đều trì giữ phần Mẫu tính, các Mandala đồng thời sinh khởi với đầy đủ các bộ và toàn bộ quá trình đó đều là những Bản tôn Nguyên mẫu của anh. Anh hãy chứng ngộ các Bản tôn này!

Hỡi Bậc đáng kính! Từ luân xa tim của năm vị Phật Ngũ trí cùng Minh phi Trí tuệ, bốn tia sáng trí tuệ kết hợp tỏa rạng tim anh, mỗi tia sáng vô cùng vi tế sáng rõ, giống như những tia sáng mặt trời đan chiếu cùng nhau kết hợp với nhau thành một sợi dây.

Đầu tiên, từ luân xa tim của Đức Phật Đại Nhật, một dải sáng trắng chói lòa đáng sợ của trí tuệ soi rọi và kết nối với luân xa tim của anh. Trong dải ánh sáng đó, những giọt sáng trắng tỏa sáng lấp lánh cùng với những tia sáng của chúng, giống như những tấm gương đang đối diện với anh, rất trong sáng, rực rỡ và thâm nhập tâm anh một cách đáng sợ. Mỗi giọt sáng này lại được đi kèm với năm giọt khác, như thế mảng ánh sáng này được tô điểm bằng những khối cầu ánh sáng to nhỏ, không có giới hạn và cũng không có điểm trung tâm.

Trong linh kiến này ánh sáng trí tuệ Pháp giới thể tính trí có màu trắng, trong khi đó ánh sáng này ở phần trước có màu xanh dương. Tương tự như vậy, ánh sáng của Đức Phật A Súc Bệ và Đức Kim Cương Tát Đỏa đã chuyển từ màu trắng sang màu xanh dương. Sự hoán đổi của hai ánh sáng này đầy hấp dẫn. Trí tuệ Pháp giới thể tính trí đôi khi là sự chuyển hóa sân giận. Trí tuệ Đại viên cảnh trí đôi khi là sự chuyển hóa vô minh và thường liên hệ với quá trình nhận thức và quá trình vật chất. Đôi khi chúng lại được đảo ngược.

Từ luân xa tim của đức Kim Cương Tát Đỏa, Trí tuệ Đại viên cảnh trí tỏa rạng dưới dạng một dải những tia sáng sắc xanh dương soi rọi chói lòa chiếu vào anh và kết nối với luân xa tim anh, trên đó những giọt màu xanh tỏa sáng giống như những cái bát làm bằng ngọc lam đang úp xuống hướng về phía anh, được tô điểm bằng vô số những khối cầu ánh sáng to nhỏ tỏa rạng, tất cả đều soi rọi vào anh.

Từ tim của Đức Phật Bảo Sinh, một vầng sáng những tia sáng màu vàng của trí tuệ Bình đẳng tĩnh trí chói lòa soi rọi lên anh và kết nối với luân xa tim anh. Màu hoàng kim giống như những chiếc bát bằng vàng lật úp, được tô điểm bằng vô số những khối cầu ánh sáng to, nhỏ đang tỏa chiếu lên người anh.


Đức Phật A Di Đà 

Từ luân xa tim của Đức Phật A Di Đà trí tuệ Diệu Quan Sát, ánh sáng sắc đỏ tỏa sáng chói lòa lên người anh. Ở trên những ánh sáng đó có những khối cầu ánh sáng đỏ chói lòa giống như những chiếc bát màu đỏ san hô đang chúc xuống, soi rọi con người anh, được tô điểm bởi những ánh sáng huy hoàng rực rỡ của trí tuệ rất sáng rõ và tỏa rộng, mỗi khối cầu lại được trang hoàng bởi năm giọt ánh sáng đỏ tự nhiên. Tất cả những giọt này đều soi rọi trên anh, kết nối với luân xa tim anh và được trang hoàng bằng những khối cầu ánh sáng to nhỏ khác nhau, không có trung tâm cũng không có giới hạn.

Này Bậc tôn quý, (Pháp danh người quá cố). Tất cả những điều này đều xuất phát từ hoạt động tự nhiên của tâm anh, nó không xuất phát từ nơi nào khác. Do đó đừng bám chấp và sợ hãi trước các linh kiến đó. Hãy an trụ trong trạng thái bất nhị không vọng tưởng, trong đó hãy trải nghiệm các Bản tôn và ánh sáng nội chứng. Các Bản tôn và tia sáng sẽ hòa tan vào bên trong những trải nghiệm. Chư Bản tôn và tia sáng hòa tan vào trong anh và anh sẽ trở thành Phật.

Này Bậc tôn quý, (Pháp danh người quá cố), bởi hoạt động trí tuệ của anh chưa hoàn thiện viên mãn, ánh sáng sắc xanh lục Thành sở tác trí chưa xuất hiện và chưa soi rọi đến anh.

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), đây là linh kiến của bốn loại trí tuệ kết hợp, là con đường nội chứng của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasattva). Lúc này, anh cần ghi nhớ những chỉ dẫn trước đây của Bậc Thầy tâm linh! Nếu nhớ được những chỉ dẫn này, anh sẽ thực chứng được thực tại giống như đứa trẻ gặp mẹ, hoặc như đang chào đón người quen biết đã lâu, và anh sẽ chấm dứt tất cả vọng tưởng. Việc chứng ngộ các linh kiến này chính là sự tạo tác của bản thân. Anh sẽ tin vào việc được trì giữ trên con đường bất biến của thực tại thanh tịnh, anh sẽ đạt được Thiền định không gián đoạn. Trí tuệ của anh sẽ hòa tan vào thân nhậm vận không cần nỗ lực, và anh sẽ thành tựu Báo thân Phật, không bao giờ còn rơi rớt nữa.

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), đi kèm những ánh sáng trí tuệ này, cũng sẽ còn có những linh kiến sai lệch bất tịnh của sáu loài. Ánh sáng màu trắng êm dịu của cõi Thiên, ánh sáng màu đỏ êm dịu của cõi A tu la, ánh sáng xanh dương của cõi Người, ánh sáng màu xanh lục của cõi Súc sinh, ánh sáng êm dịu màu vàng của cõi Ngã quỷ, ánh sáng màu khói xám êm dịu của cõi Địa ngục. Sáu loại ánh sáng này xuất hiện đan xen cùng với ánh sáng trí tuệ thanh tịnh. Đừng bám chấp vào thứ ánh sáng bất tịnh của lục đạo luân hồi! Hãy an trụ trong trải nghiệm không vọng tưởng! Nếu kinh sợ những ánh sáng trí tuệ chói lòa và bám chấp vào ánh sáng luân hồi bất tịnh, anh sẽ tái sinh vào sáu đạo. Anh sẽ không thể giải thoát khỏi bể khổ luân hồi mà sẽ chỉ trải nghiệm những phiền não khổ đau.

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), nếu không có định hướng từ Bậc Thầy tâm linh và thấy sợ hãi trước những hình ảnh và ánh sáng thanh tịnh nêu trên, anh sẽ trở nên bám chấp vào ánh sáng luân hồi bất tịnh. Đừng làm như vậy mà hãy có tâm chí thành hướng về những ánh sáng trí tuệ thanh tịnh chói lòa. Hãy tin vào những ánh sáng đó và nghĩ rằng tia sáng này của trí tuệ đại bi của năm bộ Phật đã xuất hiện trước mặt mình, bảo hộ mình với lòng đại bi. Đừng dính mắc và bám chấp vào những ánh sáng lừa dối của sáu cõi. Hãy tập trung tâm trí vào Ngũ bộ Phật và cầu nguyện như sau:

“Khi con lang thang trong luân hồi chịu sự chi phối mạnh mẽ của Ngũ độc

Xin chư Phật của Năm bộ dẫn con trên con đường Diệu Minh của bốn loại trí tuệ kết hợp.

Xin Ngũ vị Phật Mẫu hỗ trợ cho con trên con đường thoát khỏi luân hồi

Cứu con thoát khỏi những hiểm nguy của giai đoạn trung gian

Xin các ngài đưa con tới Năm cõi Tịnh độ cứu kính!”.

Trích ấn phẩm Bardo – Hộ niệm người lâm chung, Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành, 2014Nguồn : Source link

Hits: 31

Trả lời