https://www.facebook.com/photo?fbid=253606729717707&set=a.224985405913173

NỀN TẢNG ĐỨC TIN
10 ĐIỀU CHỚ VỘI TIN:
1-Điều đó là do truyền thuyết.
2-Điều đó thuộc về truyền thống.
3-Điều đó được nhiều người nhắc, hoặc tuyên truyền nhiều.
4-Điều đó được ghi lại trong kinh điển, sách vở.
5-Điều đó là các lý luận siêu hình hấp dẫn.
6-Điều đó hợp với lập trường do mình chủ trương.
7-Điều đó được căn cứ trên dữ liệu đơn thuần.
8-Điều ấy rất phù hợp với định kiến của mình.
9-Điều ấy được nhiều sức mạnh quyền uy ủng hộ.
10-Điều ấy được nhà truyền giáo, đạo sư tuyên bố.
CHỈ TIN KHI:
Khi nghe điều gì, hãy nên quán sát, suy tư, thể nghiệm, và chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị nhận thấy: “Những lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí đồng tình, tán thán. Nếu sống, làm theo các lời dạy này sẽ đưa ta đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại này và về lâu dài” thì đến lúc ấy, hãy đặt niềm tin một cách chắc chắn và thực hành theo.
Trích Kinh Nền tảng đức tin, Sa-môn Thích Nhật Từ dịch.

Hits: 243

Trả lời