Tỳ kheo ni Sakulǎ – đệ nhất thiên nhãn của Phật

Thông tin từ cuốn Đại Phật sử tập 6B tiếng ENG . Dịch tạm từ google

I. Phần nội dung tiếng Anh

1.  SAKULŒ THER¢

(Sakulǎ Therī is mentioned by the name of Bǎkula in the Commentary on the A~guttara Nikǎya in the recorded version of the Sixth Council, whereas in the Sri La~kǎ version, the name is mentioned as Sakulǎ. In the Commentary on Therīgǎthǎ of the Sixth Council version, the name also appeared as Sakulǎ. Hence we have opted for the name Sakulǎ, and based our narration on the Commentary on Therī- get he which gives a more extensive coverage.)

(a)   Her Past Aspiration

The future Sakulǎ Therī was reborn into the family of King Œnanda of HaÑsǎvatī, during the time of Buddha Padumuttara. She was the half sister of Buddha Padumuttara and was named Princess Nandǎ. When she had come of age, she attended the Buddha’s sermon. She saw a bhikkhunī being named by the Buddha as the foremost bhikkhunī in the endowment of supernormal power of Deva Eye (characterized by a knowledge of past existences). She then had a strong desire to become one like that bhikkhunī with supernormal power of Deva Eye and accordingly she made an extra-ordinary offering and made her aspiration before Buddha Padumuttara. Buddha Padumuttara prophesied that her aspiration would be fulfilled during the time of Buddha Gotama. (for details of this part of the story, read

1406

Sakulǎ Therī Apǎdǎna.)

Her Past Existence as A female Wandering Ascetic

Princess Nandǎ engaged herself in doing many great deeds of merit throughout her life, and, after passing away from that existence, she was reborn in the deva realm. Subsequently, she was reborn in the human or deva realm only. During Buddha Kassapa time, she was reborn into a brahmin family. She became a recluse and led a life of a secluded ascetic. After the passing away of Buddha Kassapa, His relics were enshrined in a great stupa. The ascetic, who was future Sakulǎ Therī, one day obtained some oil on her round for alms-oil. With that amount of oil she made an offering of lights throughout the night at the shrine where Buddha Kassapa’s relics were enshrined.

(b)   Becoming A Bhikkhunī in Her Last Existence

The wandering ascetic passed away and was reborn in TǎvatiÑsa Deva realm, as a deva endowed with special deva faculty of vision. for the whole period of the interval between the two Buddhas, she fared in the deva realm only. During the time of Buddha Gotama, she was reborn into brahmin family in Sǎvatthi, by the name of Sakulǎ. When she became of age, she attended a ceremony which celebrated the donations of the Jetavana monastery (by AnǎthapiÓďika) to the Buddha where she listened to the Buddha’s discourse and she became a lay disciple of His. Later, she received a discourse from an arahat which kindled her emotional religious awakening and resulted in her becoming a bhikkhunī. She strove diligently in the Noble Practice of Purity and soon attained arahatship.

(c)   Sakulǎ Therī as The foremost Bhikkhunī

After attaining arahatta-phala, Sakulǎ Therī, as the result of her past aspiration, was specially devoted to the exercise of the supernormal power of the Deva Eye, and was an adept at it. On one occasion, when the Buddha was naming outstanding bhikkhunīs at the Jetavana monastery, He declared:

Bhikkhus, among My bhikkhunī-disciples who are proficient in the supernormal power of the Deva Eye, Sakulǎ Therī is the foremost (etadagga).‛

II. Phần dịch tạm của google

  1. SAKULŒ HÃY ¢
    (Sakulǎ Therī được nhắc đến với cái tên Bǎkula trong Bài bình luận về A ~ guttara Nikǎya trong phiên bản ghi chép của Hội đồng thứ sáu, trong khi trong phiên bản Sri La ~ kǎ, cái tên được đề cập là Sakulǎ. Trong phần Bình luận về Therīgǎthǎ của phiên bản của Hội đồng thứ sáu, tên cũng xuất hiện là Sakulǎ. Do đó, chúng tôi đã chọn tên Sakulǎ, và dựa trên bài tường thuật của chúng tôi về Bài bình luận về Therī- get he mà đưa ra một phạm vi bao quát hơn.)
    (a) Khát vọng trong quá khứ của cô ấy
    Sakulǎ Therī trong tương lai tái sinh vào gia đình của Vua Œnanda xứ HaÑsǎvatī, vào thời Đức Phật Padumuttara. Cô là em gái cùng cha khác mẹ của Đức Phật Padumuttara và được đặt tên là Công chúa Nandǎ. Khi đến tuổi trưởng thành, cô tham dự buổi thuyết pháp của Đức Phật. Cô nhìn thấy một tỳ khưu được Đức Phật đặt cho danh hiệu là tỳ khưu hàng đầu nhờ năng lực siêu phàm của Thiên Nhãn (được đặc trưng bởi sự hiểu biết về những tồn tại trong quá khứ). Sau đó, cô có một mong muốn mãnh liệt trở thành một vị tỳ khưu như thế với công năng của Thiên Nhãn và do đó cô đã cúng dường siêu phàm và thực hiện nguyện vọng của mình trước Đức Phật Padumuttara. Đức Phật Padumuttara đã tiên tri rằng nguyện vọng của cô ấy sẽ được hoàn thành trong thời Đức Phật Gotama. (Để biết chi tiết về phần này của câu chuyện, hãy đọc

1406

Sakulǎ Therī Apǎdǎna.)
Quá khứ tồn tại của cô ấy với tư cách là một phụ nữ lang thang khổ hạnh
Công chúa Nandǎ đã dấn thân vào việc làm nhiều công đức to lớn trong suốt cuộc đời của mình, và sau khi qua đời khỏi sự tồn tại đó, cô ấy đã tái sinh trong cõi tiên nữ. Sau đó, cô chỉ tái sinh trong cõi người hoặc cõi thần. Trong thời Đức Phật Kassapa, cô tái sinh trong một gia đình Bà la môn. Cô trở thành một người ẩn dật và sống một cuộc sống của một nhà tu khổ hạnh ẩn dật. Sau khi Đức Phật Kassapa viên tịch, xá lợi của Ngài được tôn trí trong một bảo tháp lớn. Một nhà khổ hạnh, tương lai Sakulǎ Therī, một ngày nọ, lấy được một ít dầu trên vòng của mình để bố thí. Với lượng dầu đó, cô ấy đã cúng dường đèn suốt đêm tại điện thờ nơi cất giữ xá lợi của Đức Phật Kassapa.
(b) Trở thành một Tỳ khưu trong sự tồn tại cuối cùng của cô ấy
Người tu hành khổ hạnh đã qua đời và tái sinh trong cõi TǎvatiÑsa Deva, như một vị thần được ban cho khả năng thị giác đặc biệt. Trong suốt thời gian của khoảng thời gian giữa hai vị Phật, cô ấy chỉ ở trong cõi tiên nữ. Trong thời Đức Phật Gotama, bà tái sinh vào một gia đình Bà la môn ở Sǎvatthi, với tên là Sakulǎ. Khi lớn tuổi, cô tham dự một buổi lễ tổ chức lễ quyên góp của tu viện Jetavana (của AnǎthapiÓďika) cho Đức Phật, nơi cô lắng nghe bài giảng của Đức Phật và cô trở thành một đệ tử tại gia của Ngài. Sau đó, cô nhận được một bài pháp thoại từ một vị A la hán, điều này đã khơi dậy cảm xúc tôn giáo của cô và kết quả là cô trở thành một tỳ khưu. Cô ấy siêng năng nỗ lực trong Thực hành Thanh tịnh Cao quý và sớm đạt được quả vị A-la-hán.
(c) Sakulǎ Therī với tư cách là B Tỳ khưu quan trọng nhất
Sau khi đạt được Arahatta-phala, Sakulǎ Therī, do nguyện vọng trong quá khứ của cô ấy, đã đặc biệt dành cho việc thực hiện công năng của Thiên nhãn, và là một người tinh thông về nó. Vào một dịp nọ, khi Đức Phật kể tên các tỳ khưu xuất sắc tại tu viện Jetavana, Ngài đã tuyên bố:
‚Này các Tỳ kheo, trong số các đệ tử của Ta, những người thông thạo công năng của Thiên nhãn, Sakulǎ Therī là người giỏi nhất (etadagga).‛

Hits: 25