https://giacngo.vn/chu-duyen-theo-phat-giao-post56267.html GN – Hỏi: Tôi được biết về chữ duyên như vô duyên, kém duyên, hay xe duyên, nên duyên chồng vợ. Gần đây, tôi thường nghe những người Phật tử nói: nhân duyên sinh, thập nhị nhân duyên, vạn sự tùy duyên, muốn thành công phải hội đủ thiện duyên,Read More →

  “Paticca” có nghĩa là bởi, bởi vì, bởi liên quan… “Samuppāda” có nghĩa là “cái này liên hệ cái kia, nhân và duyên”. Vậy, cụm từ “paticca-samuppāda” có nghĩa là tương quan duyên khởi. Có 12 duyên khởi nên đề từ gọi là thập nhị nhân duyên. Vậy, duyênRead More →