Nội dung lấy từ bộ Nền tảng Phật giáo của Tỳ kheo Hộ Pháp I. Giảng Giải Về 12 Bất-Thiện-Tâm Bất-thiện-tâm (akusalacitta) có 12 tâm, tác-ý tâm-sở (cetanācetasika) đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm gọi là 12 bất-thiện-nghiệp (akusalakamma) phát sinh do nương nhờ 3 nơi: thân, khẩu, ý. * Bất-thiện-nghiệpRead More →

  Tâm là cái biết I. Tâm là gì? Vi diệu pháp hiện thực trong cuộc sống ( Nền tảng Phật giáo – tỳ kheo Hộ Pháp) Citta: Tâm Citta nghĩa là gì ? Định nghĩa Citta: Tâm “Ārammaṇaṃ cintetīti cittaṃ.” Trạng-thái biết đối-tượng gọi là tâm. Ārammaṇa: Đối-tượng có 6 loại:Read More →

  Theo tích truyện Suvaṇṇakārattheravatthu ở trong bộ chú giải Dhammapadaṭṭhakathā có kể đại lược là: “- Tôn giả Sāriputta có một tỳ-khưu đệ tử còn trẻ đến xin đề mục thiền định; thấy sức vóc trai tráng, khí huyết phương cương của vị ấy, ngài liền bảo, hãy niệmRead More →

  TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Cattāra-appamaññā) Tứ vô lượng tâm là bốn tâm vô biên, vô lượng, không có ngần mé, bao trùm tất cả chúng sanh. Tứ vô lượng tâm còn được gọi là bốn phạm trú (1) vì khi tu tập thành tựu bốn tâm này rồi, sẽRead More →