THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦYKHO TÀNG PHÁP HỌCTỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) CHƯƠNG PHÁP CHÍN CHI [424] Chín pháp đa tác dụng (Bahukārā dhammā): Đây là chín pháp căn khéo tác ý hay pháp sanh khởi do khéo tác ý làm gốc (YonisomanasikāramūlakāRead More →

THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦYKHO TÀNG PHÁP HỌCTỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) CHƯƠNG PHÁP TRÊN MƯỜI CHI [477] Mười hai loại nghiệp (Kamma): Nghiệp là hành động có tạo quả dị thục, cũng còn gọi là nghiệp dị thời (Nānākhaṇikakamma). Nghiệp đây chínhRead More →

THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦYKHO TÀNG PHÁP HỌCTỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) CHƯƠNG PHÁP TÁM CHI [399] Tám pháp đa tác dụng (Bahukārā dhammā): Đây là tám nhân dẫn đến trí tuệ phạm hạnh căn bản (Hetū ādibrahmacariyakāya paññāya saṃ-vattanti): 1. An lậpRead More →

THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦYKHO TÀNG PHÁP HỌCTỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) CHƯƠNG PHÁP BẢY CHI [370] Bảy pháp đa tác dụng (Bahukārā dhammā): Đây là bảy thánh tài (Ariyadhana), tài sản cao quí hay tài sản của bậc thánh: 1. Tín tài (Saddhādhana),Read More →

      THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KHO TÀNG PHÁP HỌC Tỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) CHƯƠNG PHÁP SÁU CHI  [338] Sáu pháp đa tác dụng (Bahukārā dhammā): Đây là sáu khả niệm pháp (Sāraṇīyadhamma) cũng gọi là pháp hòaRead More →

  THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KHO TÀNG PHÁP HỌC Tỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) CHƯƠNG PHÁP NĂM CHI  [260]   Năm pháp đa tác dụng (Bahukārā dhammā): Tức là năm chi cần (Padhāniyaṅga), năm chi phần trợ sự tinh tấn: 1.Read More →

THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KHO TÀNG PHÁP HỌC Tỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) CHƯƠNG PHÁP BỐN CHI  [164] Bốn pháp đa tác dụng (Bahukārā dhammā): Tức là 4 pháp Tăng ích (Cakka): 1. Cư trú tại xứ thích đáng (Paṭirūpadesavāsa),Read More →

  THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KHO TÀNG PHÁP HỌC Tỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) CHƯƠNG PHÁP BA CHI  [72] Ba pháp đa tác dụng (Bahukārā dhammā). Đây là ba pháp tiến hóa (Vuḍḍhi), cũng gọi là ba pháp tăng trưởngRead More →

  THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KHO TÀNG PHÁP HỌC Tỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) CHƯƠNG PHÁP HAI CHI [11] Hai pháp đa tác dụng (Bahukārā dhammā): 1. Ức niệm (Sati), sự ghi nhớ, sự nhận biết, sự ghi nhận rõRead More →

THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KHO TÀNG PHÁP HỌC Tỳ Khưu Giác Giớibiên soạn Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode) KÍNH LỄ TAM BẢO CHƯƠNG PHÁP MỘT CHI  [1] Một pháp đa tác dụng (Bahukāradhammo): “Bất khinh suất các thiện pháp” (Appamādo kusalesu dhammesu). Bất khinh suất,Read More →