Ứng Dụng Lý Nhân Duyên Để Thấu Triệt Lời Phật Dạy   23/08/2015 20:28:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 3583          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/UngdunglynhanduyendethautrietloiPhatday_files/like.htmlCỡ chữ:  Lý nhân duyên giải thích cho chúng ta biết như hai người cùng tu chung một pháp môn mà người này đạt được kết quả tốt đẹp còn người kiaRead More →

  19/04/2015 12:24:00 Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển chuyển ngữĐã đọc: 1799          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Thayromoilienhe_files/like.htmlCỡ chữ:  Khi chúng ta nói, nghe, hay nghĩ về những thuật ngữ như tính không hay chân lý cứu kính, chúng hiện khởi với chúng ta trong một chủ thể và đối tượng riêng biệt – tâm thứcRead More →

Thấu Hiểu Sự Thật Là Cần Thiết   29/03/2015 00:41:00 Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển chuyển ngữĐã đọc: 1914          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Thauhieusuthatlacanthiet_files/like.htmlCỡ chữ:  Phần nhiều dự định của chúng ta giống như chờ đợi để bơi lội trong một khe núi khô. Nhiều hành vi của chúng ta giống như công việc quảnRead More →

Nguồn: http://thichxaychua.wordpress.com/2011/11/21/tom-t%E1%BA%AFt-thuy%E1%BA%BFt-duyen-kh%E1%BB%9Fi-ch%E1%BB%89-trong-m%E1%BB%99t-b%E1%BB%A9c-tranh-a-picture-and-a-thousand-words/ Thập Nhị Nhân Duyên(Trích “Tiểu luận về Bát Nhã Tâm Kinh” của Trần Đình Hoành) Mọi thứ đến và đi do nhân duyên.  Thập nhị nhân duyên liệt kê mười hai nhân duyên để giải thích làm sao mà vô minh gây ra tuổi già, bệnh tật và cái chết, nhữngRead More →

Thập Nhị Nhân Duyên   05/11/2010 11:01:00 Piyadassi Maha Thera – Phạm Kim Khánh dịch (1972)Đã đọc: 6224          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Thapnhinhanduyen_files/like.htmlCỡ chữ:  Ðức Phật khám phá chơn lý vĩnh cửu ấy, giải quyết mọi phức tạp của đời sống, và phá tan nỗi bí ẩn của kiếp nhơn sinh bằng cách thấu hiểu trọn vẹnRead More →

  20/10/2009 10:23:00 Bình AnsonĐã đọc: 16088          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Soluocvelyduyenkhoi_files/like.htmlCỡ chữ:  Tiếng Pàli của lý Duyên khởi hay Duyên sinh là “Paticcasamuppàda”, còn được dịch là “Tùy thuộc Phát sinh”, tiếng Anh là “Dependent Origination”. Thuyết nầy bao gồm 12 thành tố, nên cũng được gọi là Thập Nhị Nhân Duyên. Trong Tăng Chi Bộ,Read More →

  15/06/2016 18:53:00 Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch việtĐã đọc: 1274          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/NhanDuyenHotuong_files/like.htmlCỡ chữ:  Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, không có những học giả và những hành giả của Na Lan Đà, thì sẽ không có Phật Giáo Tây Tạng như chúng ta biết ngày hôm nay. “Mỗi văn bảnRead More →

  22/03/2015 11:50:00 Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Chuyển ngữ Tuệ UyểnĐã đọc: 1517          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/khamphacoinguoncuavande_files/like.htmlCỡ chữ:  Bị hấp dẫn bởi ánh sáng và hơi nóng, con thiêu thân bay vào trong ngọn lửa. Vì sửng sờ bởi âm thinh của cây đàn Tây Ban Cầm, Con nai đứng vô ý thứcRead More →

  10/04/2012 21:49:00 Thích Hạnh BìnhĐã đọc: 6598          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Giaolyduyenkhoi_files/like.htmlCỡ chữ:  Giáo lý Duyên khởi (Cái này sinh, nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt) là nguyên tắc chung giải thích về sự hình thành hay hủy diệt của các pháp. Duyên khởi (prat´tya-samutp?da) là giáo lý quan trọng nhấtRead More →

Duyên Khởi và Vô Ngã   03/03/2011 09:36:00 HT. Thích Chơn ThiệnĐã đọc: 9530          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/DuyenKhoivaVonga_files/like.htmlCỡ chữ:  Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ Vô Thượng Bồ-đề. Từ đấy, Thế Tôn được Trời, Người tôn xưng với mười hiệu Như Lai. Không có một sử liệu nào, cũng khôngRead More →