LỊCH SỬ NGÀI A NẬU LÂU ĐÀ (ANURUDDHA) Đức ngữ: Hellmuth HeckerAnh ngữ: NyànaponikaViệt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993) -ooOoo- “Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa”. Thành kính đảnh lễ đấng Toàn Giác. Ngài là bậc thân khẩu ý trọn lành, không còn luân hồi trong Tam giới nữa. -ooOoo- LỜI NÓI ĐẦURead More →

Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬTThích Minh TuệSàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả Ưu Ba LyUpali Trì Giới Đệ Nhất Trong cuộc sống, từ quốc gia xã hội, đến đoàn thể, luật pháp, nội quy, điều lệ là những điều kiện giúp cho tổ chức được kiện toàn, vững mạnh, trường tồn. Ngược lại trong một tổRead More →

Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬTThích Minh TuệSàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả Tu Bồ ĐềSubhuti – Giải Không Đệ Nhất Qua 45 năm thuyết pháp, tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh Đức Phật đã nói rất nhiều vấn đề. Từ những vấn đề đó sau khi Phật vào Niết Bàn, giáo đoàn chia thành nhiều bộ phái và có nhiều quanRead More →

Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬTThích Minh TuệSàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả Phú Lâu NaPurana – Thuyết Pháp Đệ Nhất Thế gian có câu: Muốn bắt cọp hãy vào hang cọp. Muốn vào hang cọp phải cần có can đảm, không can đảm không thể nào bắt được cọp; người chiến sĩRead More →

Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬTThích Minh TuệSàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả La Hầu LaRahula – Mật Hạnh Đệ Nhất Tục ngữ Việt Nam có câu: “Con vua thì được làm vua, con sãi giữ chùa thì quét lá đa”. Câu tục ngữ con vua quan bao giờ cũng được che chở và tiếpRead More →

Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬTThích Minh TuệSàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả Ca Chiên DiênKatyayana – luận Nghị Đệ Nhất Ngày xưa để được gọi là một nhà nho đúng nghĩa, ngoài thông hiểu tứ thư, ngũ kinh, biết làm thơ phú, nhà nho còn phải biết thêm bốc, y, lý vàRead More →

Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬTThích Minh TuệSàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả A Nan ĐàAnada – Đa Văn Đệ Nhất Trong hàng Thánh chúng hay thập đại đệ tử của Đức Phật, A Na Đà (Ananda) là vị trẻ nhất. Tôn giả là vị luôn luôn túc trực bên cạnh Phật, Tôn giả là vị có nhiều đặc điểm nhưng điểm đặc biệt nhấtRead More →