Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876

Tìm kiêm

Search
Generic filters

Tâm học yếu lược là phần nội dung do tác giả Tâm Học chọn lọc theo kiến giải riêng của mình… Do thấy kiến thức ở nhiều kinh , sách , bài giảng bị lặp lại nhiều quá. Nội dung chưa phải là chân lý chỉ có tính chất tham khảo.

 

Bao gồm các khái niệm , định nghĩa thông dụng do Tâm Học liệt kê

Tam nghiệp

 • Thân nghiệp
 • Khẩu nghiệp
 • Ý nghiệp

Tam minh

 • Túc mạng minh

 • Thiên nhãn minh

 • Lậu tận minh

Lục thông

 • 1. Thần túc thông:
 • 2. Thiên nhĩ thông: 
 • 3. Tha tâm thông:
 • 4. Túc mạng thông:
 • 5. Thiên nhãn thông:
 • 6. Lậu tận thông:

Niết bàn

 • Chứng đắc
 • Niết bàn
 • Giác ngộ – Giải thoát
 • Hữu dư -Vô dư niết bàn
 • Đới nghiệp vãng sanh
 • Túc nghiệp vãng sanh:

Kiến – văn – giác – tri

 • Kiến ( cái thấy)
 • Văn ( Cái nghe)
 • Giác ( Cái hay)
 • Tri ( Cái biết)

Tứ vô ngại giải

 • nghĩa biện
 • pháp biện
 • từ biện
 • ứng biện

Danh chế

Chùa – Miếu – Am – Thất – Tháp – Giảng đường

5 Triền cái

 • Tham dục
 • Sân hận
 •  Hôn trầm-Thuỵ miên
 • Trạo cử-Hối quá
 • Nghi ngờ

10 kiết sử

 • Tham
 • Sân 
 • Si 
 • Mạn 
 • Nghi
 • Thân kiến
 • Biên kiến
 • Kiến thủ
 • Giới cấm thủ
 • Tà kiến

Dục

 • Dục
 • Tham dục
 • Ái dục
 • Tham ái
 • Thất tình lục dục
 • Dục tham ái – Dục mong muốn
 • Ngũ dục

Thất thánh tài

Tín, giới, tàm, quý, văn, huệ, thí

Ngũ uẩn

Sắc- thọ – tưởng – hành – thức  ( uẩn)

Thập nhị nhân duyên

 • 1. Vô minh: 
 • 2. Hành: 
 • 3. Thức: 
 • 4. Danh sắc: 
 • 5. Lục nhập: 
 • 6. Xúc:
 • 7. Thọ:.
 • 8. Ái: 
 • 9. Thủ: 
 • 10. Hữu:
 • 11. Sinh: 
 • 12. Lão tử: 

Tam tương quan – Lục nhập

 • -Sáu căn – Sáu trần – Sáu thức

Thân tứ đại

 • Đất
 • Nước 
 • Gió
 • Lửa

Thân trung âm

Thần thức

Tam thân Phật

 • 1. Pháp thân
 • 2. Nhục thân
 • 3. Hóa thân

Lục hòa

 • 1. Thân hòa cộng trụ
 • 2. Khẩu hòa vô tránh
 • 3. Ý hòa đồng sự
 • 4. Giới hòa đồng tu,
 • 5. Kiến hòa đồng giải,
 • 6. Lợi hòa đồng quân, 

Tứ ma trong Phật giáo

 • 1. Ngũ ấm ma
 • 2. Phiền não ma
 • 3. Tử ma
 • 4. Thiên ma 

Bát thức

 •  Nhãn thức
 • Nhĩ thức,
 • Tỷ thức
 • Thiệt thức
 • Thân thức
 •  Ý thức
 • Mạt na thức,
 • A-lại-da thức.

Luật nhân quả

 • Quá khứ – Hiện tại – Vị lai
 • Nhân – Duyên – Quả
 • Nghiệp – Nghiệp báo
 • Quả báo nhãn tiền

Tam pháp ấn 

 • Khổ
 • Vô thường
 • Vô ngã

Vô thường 

Thành  – trụ -hoại – Diệt ( Không)

Tứ diệu đế

Khổ – Tập – Diệt – Đạo

Bát chánh đạo

 • 1. Chánh niệm
 • 2. Chánh kiến 
 • 3. Chánh định
 • 4. Chánh nghiệp: 
 • 5. Chánh tinh tấn
 • 6. Chánh mạng
 • 7. Chánh tư duy
 • 8. Chánh ngữ

Tứ niệm xứ

 • 1. Quán thân
 • 2. Quán thọ
 • 3. Quán tâm
 • 4. Quán pháp

Tứ như ý túc 

 • 1. Dục như ý túc
 • 2. Tinh tấn như ý túc
 • 3. Nhất tâm như ý túc
 • 4. Quán như ý túc

Tứ chánh cần

 • 1. Nỗ lực ngăn ngừa ác pháp
 • 2. Không tái phạm : 
 • 3. Tích cực hành thiện đã làm
 • 4. Làm nhiều việc thiện chưa từng làm

Thất bồ đề phần

 • 1. Niệm giác chi
 • 2. Trạch giác chi
 • 3. Tinh tấn giác chi
 • 4. Hỷ giác chi
 • 5. Khinh an giác chi 
 • 6. Định giác chi
 • 7. Xả giác chi

Ngũ căn – Ngũ lực

 • 1. Tín căn – lực
 • 2. Tấn căn – lực
 • 3. Niệm căn – lực
 • 4. Định căn – lực
 • 5. Tuệ căn – lực

Thiền và cac khái niệm

 • 1. Thiền
 • 2. Thiền định ( chỉ)
 • 3. Thiền quán
 • 4. Thiền vipassana (minh sát)
 • 5. Thiền ngoại đạo
 • 6. Đắc thiền
 • 7. Thân hành niệm
 • 8. Thiền tứ niệm xứ
 • 9. Quán tưởng
 • 10. Đề mục thiền
 • 11. Tứ vô sắc định

Tam tạng kinh điển

 • Tam tạng kinh điển
 • Kinh – luận – luật
 • Sớ giải – Các bài sám
 • Các bài tán Phật
 • Thần chú
 • Bài pháp – pháp thoại
 • Hiển giáo – Mật giáo

Nhận thức

 • Nhận thức xã hội
 • Thế giới quan ( Vũ trụ quan)
 • Nhân sinh quan
 • Thế giới quan Phật giáo
 • Nhị nguyên
 • Trung đạo
 • Vô thần

Khái niệm khác trong kinh

 • Sát na
 • Mạt pháp
 • Tượng pháp
 • Thời kỳ giữa 2 đứa Phật
 • Thiên chủ
 • Phạm thiên
 • Sát đế lợi
 • Thích Ca ( Shakya)
 • Bà La Môn
 • Hiền giả
 • Kẻ ngu
 • Xiển đề

Hits: 3

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư dragonknightmt@gmail.com . Điều khoản , nội quy

Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT