Tổng hợp những câu chuyện tiền thân Đức Phật và các vị đệ tử

Trong kinh Tiểu bộ Nikaya ( Tiền thân Đức Phật)

1.CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka)

2. CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiền thân Vannupatha)

3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija)

4. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền thân Cullakasetthì)

5. CHUYỆN ÐẤU GẠO. (Tiền thân Tandulanàli)

6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền thân Devadhamma)

7. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahàri)

8. CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiền thân Gàmani)

9. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền thân Makhàdeva)

10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền thân Sukhavihàri)

CHUYỆN CON NAI ÐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana)

12. CHUYỆN CON NAI CÂY ÐA (Tiền thân Nigrodhamiga)

13. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền thân Kandina)

14. CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiền thân Vàtamiga)

15. CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền thân Kharàdiya)

16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiền thân Tipallatthamiga)

17. CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền thân Màluta)

18. CHUYỆN ÐỒ ĂN CÚNG NGƯỜI CHẾT (Tiền thân Matakabhatta)

19. CHUYỆN LỄ CÚNG DO CÓ LỢI (Tiền thân Àyàcitabhatta)

20. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền thân Nalakapàna)

CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga)

CHUYỆN CON CHÓ (Tiền thân Kukkura)

CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền thân Bhojanìya)

CHUYỆN ÐÔI NGỰA NÒI TỐT (Tiền thân Àjanna)

25. CHUYỆN BẾN TẮM (Tiền thân Tittha)

CHUYỆN CON VOI MAHILÀMUKHA (Tiền thân Mahilàmukha)

CHUYỆN ÐÔI BẠN THÂN THIẾT (Tiền thân Abhinha)

CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla)

CHUYỆN CON BÒ ÐEN (Tiền thân Kanha)

CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền thân Munika)

31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền thân Kulàvaka)

32. CHUYỆN MÚA CA (Tiền thân Nacca)

33. CHUYỆN SỐNG HÒA HỢP (Tiền thân Sammodamàna)

34. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha)

35.CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền thân Vattaka)

36. CHUYỆN CON CHIM (Tiền thân Sakuna)

37. CHUYỆN CON CHIM TRĨ (Tiền thân Tittira)

38. CHUYỆN CON CÒ (Tiền thân Baka)

39. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ NANDA (Tiền thân Nanda)

40. CHUYỆN HỐ THAN LỬA CÂY KEO (Tiền thân Khadirangara)

41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền thân Losaka)

42. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU (Tiền thân Kopata)

43. CHUYỆN CON RẮN TRE (Tiền thân Veluka)

44. CHUYỆN CON MUỖI (Tiền thân Makasa)

45. CHUYỆN NỮ TỲ ROHINI (Tiền thân Rohini)

46. CHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN (Tiền thân Àràmadùsaka)

47. CHUYỆN RƯỢU MẠNH (Tiền thân Vàruni)

48. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN VEDABBHA (Tiền thân Vedabbha)

49. CHUYỆN CÁC VÌ SAO (Tiền thân Nakkhatta)

50. CHUYỆN NHỮNG KẺ VÔ TRÍ (Tiền thân Dummedha)

51. CHUYỆN VUA ÐẠI GIỚI ÐỨC (Tiền thân Mahàsìlavà)

52.CHUYỆN TIỂU JANAKA (Tiền thân Cùla Janaka)

53. CHUYỆN BÌNH RƯỢU ÐẦY (Tiền thân Punnapàti)

54. CHUYỆN TRÁI CÂY (Tiền thân Phala)

55. CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ (Tiền thân Pãncàyudha)

56. CHUYỆN KHỐI VÀNG (Tiền thân Kancanakkhandha)

57. CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiền thân Vànarinda)

58. CHUYỆN BA PHÁP (Tiền thân Tayodhammà)

59. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG (Tiền thân Bherivàda)

60. CHUYỆN THỔI TÙ VÀ (Tiền thân Sankhadhama)

61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ÐAU (Tiền thân Asàtamanta)

62. CHUYỆN CÔ GÁI TRÊN LẦU BẢY TẦNG. (Tiền thân Andabhuta)

63. CHUYỆN HIỀN SĨ CHÀ LÀ (Tiền thân Takka)

64. CHUYỆN NGƯỜI VỢ KHÓ HIỂU (Tiền thân Duràjàna)

65. CHUYỆN NỖI BẤT MÃN. (Tiền thân Anabhirati)

66. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM (Tiền thân Mudulakkhana)

67. CHUYỆN NGƯỜI ÐÀN BÀ THÔN QUÊ (Tiền thân Ucchanga)

68. CHUYỆN THÀNH SAKETA (Tiền thân Saketa)

69. CHUYỆN CON RẮN PHUN NỌC ÐỘC (Tiền thân Visavanta)

70. CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddàla)

71. CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền thân Vanara)

72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ÐỨC HẠNH (Tiền thân Sìlavanàga)

73.CHUYỆN ÐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiền thân Saccankira)

74. CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG (Tiền thân Rukkadhamma)

75. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha)

76. CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HÃI (Tiền thân Asankiya)

77. CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Tiền thân Mahàsupina)

78. CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLÌSA (Tiền thân Illìsa).

79. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO (Tiền thân Kharasara)

80. CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆT BHIMASENA (Tiền thân Bhimasena)

81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna)

82. CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA (Tiền thân Mittavinda)

83. CHUYỆN ÐIỀM XUI XẺO (Tiền thân Kàlakanni)

84. CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC (Tiền thân Atthassadvàra)

85. CHUYỆN CÂY CÓ TRÁI LẠ (Tiền thân Kimpakka)

86. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ÐỨC (Tiền thân Sìlavìmamsana)

87. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH DỮ (Tiền thân Mangala)

88. CHUYỆN CON BÒ SÀRAMBHA (Tiền thân Sàrambha)

89. CHUYỆN KẺ LỪA ÐẢO (Tiền thân Kuhaka)

90. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Akatannu)

91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC (Tiền thân Litta)

92. CHUYỆN ÐẠI BẢO VẬT (Tiền thân Mahàsàra)

93. CHUYỆN NGỘ ÐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiền thân Vissàsabhojana)

94. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiền thân Lomahamsa)

95. CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana)

96. CHUYỆN BÁT DẦU (Tiền thân Telapatta)

97. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền thân Nàmasiddhi)

98. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ÐẢO (Tiền thân Kùtavànija)

99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền thân Parosahassa)

100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền thân Asàtarùpa)

101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata)

102. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền thân Pannika)

103. CHUYỆN KẺ THÙ (Tiền thân Veri)

104. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA ( Tiền thân Mittavinda)

105. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền thân Dubbalakattha)

106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền thân Udancani)

107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ÐÁ (Tiền thân Sàlittaka)

108. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền thân Bàhiya)

109. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ÐỎ (Tiền thân Kundakapùva)

110. CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TẤT CẢ. (Tiền thân Sabbasabhàraka-Panha)

111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha-Panha)

112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền thân Amaràdevi-Panha)

113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla)

114. CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA (Tiền thân Mitacinti)

115. CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền thân Anusàsika)

116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền thân Dubbaca)

117. CHUYỆN CHIM ÐA ÐA (Tiền thân Tittira)

118. CHUYỆN CHIM CUN CÚT (Tiền thân Vattaka)

119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền thân Akàlaràvi)

120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha)

Hits: 244

Trả lời