Home PHẨM KULAVAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 35.CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền thân Vattaka) Có cánh không bay được …, Câu chuyện này, khi đang du hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Ðạo Sư đã kể về lửa rừng bị dập tắt.. Một thời Thế Tôn đang du hành trongRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 7. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahàri) Kính thưa bậc Ðại Vương… Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên về nàng Vàsabhakhattiyà. Câu chuyện sẽ được tìm thấy trong Chương mười hai, Tiền thân Bhaddasala (số 465). TruyềnRead More →