https://phatgiao.org.vn/bi-an-dau-tich-luan-hoi-vet-bot-tren-da-tre-so-sinh-d47069.html# Nhiều hài nhi lọt lòng mẹ, trên cơ thể xuất hiện vài dấu vết lạ. Hình dạng và màu sắc thường khác nhau. Giáo sư Ian Stevenson đã nghiên cứu 10.623 trường hợp về hiện tượng đầu thai, luân hồi, đặc biệt chú ý đến các trường hợp cóRead More →

HT. Thích Thiền Tâm Luân hồi và nhân quả là hai sự kiện tương quan. Bởi chúng sanh còn nghiệp trái của nhân quả thiện ác nên mới bị luân hồi. Và sự luân hồi khổ vui trong sáu nẻo, đều do ảnh hưởng tốt xấu của nhân quả thiện ác. Việc luân hồi xưa nay, ở Đông cũng như Tây phương rất nhiều, hoặc do sự truyền khẩu, hoặc ghi chép trongRead More →

Từ giàu hay nghèo , tốt hay xấu , trẻ kon hay người già thì sau khi chết đi con người sẽ chỉ mang theo được : ( không phải là tiền bạc của cải …) + Mang theo phước do những việc thiện ( nghiệp thiện ) đã làmRead More →

I. Nội dung từ thuvienhoasen.org Phật Lịch 2531 – 1987CON ĐƯỜNG TU TẮT – PHÁP MÔN TỊNH ĐỘTrích trong Tây-Qui Trực-Chỉ và Lão-Nhơn Đắc-NgộĐôi Liễn Ấn-Quang Pháp-SưSoạn Giả: Cư Sĩ Thiện-Tâm TÍN-NGUYỆN-HẠNH Pháp môn Tịnh độ lấy Tín, Nguyện, Hạnh làm tông như cái đảnh có ba chân, thiếu một tất không đứng vững. TÍN là cănRead More →

Lời Phật dạy: Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta Với tuệ giác giải thoát, vạn pháp đều bị chi phối bởi vô thường, là khổ và hoàn toàn vô ngã. Đó là một sự thật khách quan, là cái thấy biết và chứngRead More →

THÂN HÀNH NIỆM ( từ thuvienhoasen.org) Thân hành niệm là một pháp tu được Phật tán dương không tiếc lời, trong nhiều kinh thuộc cả hai hệ thống A hàm và Bát nhã. Lấy ví dụ trong Tăng chi 1, trang 43, Ngài dạy: “Này các tỷ kheo, có một pháp môn này, được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽRead More →

( Bài viết sẽ đươc bổ sung hoàn thiện ) Bài 06 Quá trình văn tư tu Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 1993, chúng ta ở tại Xóm Thượng và học tiếp về tứ diệu đế. Chúng ta đang nói về chánh kiến, tức là cáiRead More →

TỨ THÁNH QUẢ QUA KINH TẠNG PĀLI Thích Trung Định Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được Phật chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem là có tư cách của bậc Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúngRead More →

SÁM HỐI Toàn Không 1 )- Sám hối là gì?  Sám chữ Phạn là Samma, Sám là ăn năn lỗi trước, Hối là chừa phạm lỗi sau. Sám hối là biết lỗi cũ sai lầm nên ăn năn hối hận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi như thế nữa. 2 )- Tại sao phải sám hối?  Chúng ta tạo tội rất nhiều trong đời sống, chúng ta cứ tiếp nối hếtRead More →

Nguồn https://phatgiao.org.vn/duc-phat-luon-vun-boi-6-loai-phuc-duc-d35621.html Ai cũng biết Đức Thế Tôn là bậc Phước trí nhị nghiêm, viên mãn phước đức và trí tuệ. Ấy vậy mà suốt cả cuộc đời, Ngài vẫn tiếp tục vun bồi phước đức không khi nào ngừng nghỉ. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ, nhỏ nhưRead More →

  16/10/2009 04:37:00 Thích Hiển ChánhĐã đọc: 7846          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Vongavanietban_files/like.htmlCỡ chữ:  Niết-bàn không phải là sự vật mà là một trạng thái vắng mặt trọn vẹn dòng chảy lậu hoặc của tâm. Cho vô ngã là niết-bàn chẳng khác nào cho rằng tất cả các sự vật là niết-bàn, hay nói khác hơn đánhRead More →

  16/10/2009 04:30:00 Lê Ngọc Cương – NCS Đại Học KHXH & NVĐã đọc: 7822          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Timhieuvenietbancuaphatgiao_files/like.htmlCỡ chữ:  Niết Bàn (Nirvana) là khái niệm của Phật giáo, một tôn giáo không công nhận và không thừa nhận có Thượng Đế, có thần, có linh hồn trường cửu. Mục đích cao cả của Phật giáoRead More →

  28/12/2011 21:45:00 Đại Lãn (Thích Đức Thắng)Đã đọc: 3891          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietbantheoquandiembtlongtho_files/like.htmlCỡ chữ:  Niết-bàn, vấn đề hiện hữu hay không hiện hữu, có (bhàva) hay không (abhàva), một đề tài làm nảy sanh ra mọi sự tranh luận, càng ngày càng gay gắt giữa Hữu bộ hay còn gọi là Nhứt thiết hữu bộRead More →

Niết Bàn   13/06/2012 22:16:00 HT. Thích Trí QuảngĐã đọc: 5424          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/NietBan_Thichtriquang_files/like.htmlCỡ chữ:  Trên bước đường tu hành, mục tiêu của hàng đệ tử Phật là giải thoát sinh tử, đến Niết bàn theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, hay thâm nhập vào các Tịnh độ theo tinh thần Phật giáo BắcRead More →

  16/10/2009 04:05:00 Thích Thông HuệĐã đọc: 6834          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietban_thichthonghue_files/like.htmlCỡ chữ:  Niết bàn, phạn ngữ là Nirvàna, pàli ngữ là Nibbàna, là pháp ấn thứ ba trong Tam Pháp An. Trong Đại Trí Độ Luận, quyển thứ 22, tổ Long Thọ viết : “Chư hành vô thường, Chư pháp vô ngã, Niết bàn tịchRead More →

  11/03/2013 21:05:00 Thích Phước SơnĐã đọc: 4244          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietban_thichphuocson_files/like.htmlCỡ chữ:  Phật học khái yếu Cốt tủy đạo Phật – Chương 1: Đức Phật Cốt tủy đạo Phật – Chương 2: Pháp Cốt tủy đạo Phật – Chương 3: Đạo Phật có phải là tôn giáo ? Cốt tủy đạo Phật – Chương 4:Read More →

Niết-bàn và sự chấm dứt luân hồi   16/10/2009 04:41:00 Thích Nhật TuệĐã đọc: 7776          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietban_suchamdutluanhoi_files/like.htmlCỡ chữ:  Ở bậc giác ngộ, các tiếp xúc chỉ còn là các kinh nghiệm đơn thuần, không có mặt của các phản ứng tình cảm và cũng không có sự chấp thủ từ các phản ứng nàyRead More →

  16/10/2009 04:45:00 Thích Nhật TừĐã đọc: 7707          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietban_banchatvamuctieugiacngo_files/like.htmlCỡ chữ:  Hiểu niết-bàn bằng các ý niệm của các truyền thống hữu thần, chẳng hạn tương đương với Phạm Thiên hay tiểu ngã trong Áo Nghĩa Thư hoặc là thượng đế của các tôn giáo khác hay là khái niệm Đạo trong Lão giáoRead More →

  16/10/2009 04:19:00 Venerable Ajahn Sumedho – Mỹ Thanh dịchĐã đọc: 5856          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Hanhphuc_khodauvanietban_files/like.htmlCỡ chữ:  Mục đích của Thiền Phật Giáo là Niết Bàn. Chúng ta hướng đến Niết Bàn và tránh xa những rắc rối của thế giới dục lạc – vòng tròn không dứt của những thói quen. Niết Bàn là mụcRead More →

Bồ Tát hạnh   24/04/2012 21:25:00 Thích Trí Siêu dịchĐã đọc: 22829          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Botathanh_files/like.htmlCỡ chữ:  Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh. BỒ TÁT HẠNH (Bodhicaryàvatàra)Santideva (Bình Thiên) Thích TríRead More →

  30/07/2015 19:28:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 1648          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Botatvaodoivoinhieuhinhthuckhacnhau_files/like.htmlCỡ chữ:  Bồ-tát Quán Thế Âm luôn hiện thân trong mọi trường hợp để tùy duyên giúp đỡ, cứu khổ cho người. Đã làm người trong trời đất, ai không một lần lầm lỗi, vấp ngã, khổ đau, chúng ta đừng nên mặcRead More →