Home  Đại Tạng Kinh Việt NamKINH TIỂU BỘ TẬP I Khuddhaka NikàyaHòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt – Phật Lịch 2543 – 1999 Kinh Tiểu Tụng (Việt-Anh)Tiểu TụngKhuddakapàtha -ooOoo- I. Tam QuyII. Thập GiớiIII. Ba Mươi Hai PhầnIV. Nam Tử Hỏi ĐạoV. Kinh Điềm LànhVI. Kinh Châu BáuVII. Kinh Ngoài Bức TườngVIII. Kinh Bảo TàngIX. Kinh Lòng Từ (phần Anh ngữ) Giới thiệu:   Đây làRead More →