Tổng hợp những những kiến thức thu nhặt được liên quan đến giáo pháp ( đạo Phật )

Tổng hợp những những kiến thức thu nhặt được liên quan đến giáo pháp ( đạo Phật )

( Đang xây dựng )

 1. Tứ diệu đế ( tứ thánh đế)
 2. – 37 phẩm trợ đạo – chung
 3. Bát chánh đạo ( 37 phẩm trợ đạo) – Chánh kiến, chánh mạng , chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định , chánh ngữ , chánh tư duy
 4. Tứ như ý túc
 5. Thất bồ đề phần ( thất giác chi – 37 phẩm trợ đạo)
 6. Ngũ căn ( 37 phẩm trợ đạo) –
 7. Ngũ lực ( 37 phẩm trợ đạo) –
 8. Tứ niệm xứ ( 37 phẩm trợ đạo) –
 9. Tứ chánh cần ( 37 phẩm trợ đạo) –
 10. Tam học Văn – Tư – Tu
 11. Tam học Giới – Định – Tuệ
 12. Lục hòa ( 6 pháp hòa kính)
 13. Tứ thành quả ( Tu đà hoàn , tu đà hàm , a la hàm, a la hán )
 14. Tam minh ( Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh )
 15. Lục thông ( thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông ,túc mạng thông ,thiên nhãn thông, lậu tận thông )
 16. Cầu nguyện
 17. Phát nguyện
 18. Sám hối
 19. Hồi hướng
 20. Thất thành tài ( 7 tài sản của bậc thánh – :Tín, giới, tàm, quý, văn, huệ, thí)
 21. Pháp môn niệm Phật
 22. Thiền ( thiền chỉ – thiền quán )
 23. Các loại bố thí (
 24. Tám giải thoát
 25. Tám thắng xứ
 26. Mười biến xứ
 27. Khổ – Vô thường – Vô ngã
 28. Duyên khởi
 29. Nhân quả – Nghiệp báo – luân hồi
 30. Giác ngộ – Giải thoát
 31. Bi – Trí – Dũng
 32. Niết bàn
 33. Quán tưởng 
 34. Tâm tánh
 35. Phước đức – Công đức
 36. Nghe pháp – hành pháp
 37. Nhân cách xã hội
 38. Bồ tát đạo
 39. Thanh tịnh đạo
 40. Tam Quy
 41. Ngũ giới
 42. Bồ tát giới
 43. Giới tỳ kheo ( Bắc truyền) , Giới tỳ kheo ( Nam truyền) , Giới tỳ kheo ni ( Bắc truyền ), Giới tỳ kheo ni ( Nam truyền)
 44. Tu Thập thiện

Hits: 193

Trả lời