Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 30. CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền thân Munika) Chớ ham Munika …,Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về sự cám dỗ của một phụ nữ béo phệ. Câu chuyện này sẽ được trình bày ở ChươngRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 29. CHUYỆN CON BÒ ÐEN (Tiền thân Kanha)Với gánh nặng phải mang …,Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về thần thông song hành. Câu chuyện này và câu chuyên từ thiên giới xuống sẽ đượcRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 28. CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla) Chỉ nói lời từ hoà…,Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về những lời nhiếc mắng của nhóm Sáu Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nhóm Tỷ-kheo, khi cãi nhauRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 27. CHUYỆN ÐÔI BẠN THÂN THIẾT (Tiền thân Abhinha) Một miếng, nó không ăn…,Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một nam cư sĩ và một trưởng lão lớn tuổi. Theo truyền thuyết, ở xá-vệ cóRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 26. CHUYỆN CON VOI MAHILÀMUKHA (Tiền thân Mahilàmukha) Trước nghe lời ăn trộm…,Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về Ðề-bà-đạt-đa. Ðề-bà-đạt-đa chiếm được lòng tin của hoàng tử Ajàtasattu (A-xà-thế) nên đã được lợi dưỡng vàRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 24. CHUYỆN ÐÔI NGỰA NÒI TỐT (Tiền thân Àjanna) Dẫu thời nào, chỗ nào…Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Bậc Ðạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy và nói:- Này Tỷ-kheo,Read More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 23. CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền thân Bhojanìya) Nay tuy nằm một bên…,Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn. Thời ấy, bậc Ðạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy và nói:-Read More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 22. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền thân Kukkura) Những con chó lớn lên…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về việc làm lợi ích cho bà con. Câu chuyện sẽ được trình bày trong Chương mười hai,Read More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga) Con nai biết rõ được…,Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Một thời, tại Pháp đường, các Tỷ-kheo ngồi tụ họp, nói lời chỉ tríchRead More →