Tổng hợp những người, đệ tử ( tỳ kheo , tỳ kheo ni , cư sĩ ) trong cuộc đời Đức Phật

 1. Đức Phật

Gia đình ngài

+Cha ngài ( vua Tịnh Phạn)

+ Mẹ ngài ( Hoàng hậu Maya) Hoàng hậu Mahāmāyā (Phật mẫu)

+ Kế mẫu ( dì ruột Baxabade) Ni trưởng Mahā Pajāpatī Gotamī

+ Bạn đời thái tử Tất Đa Đa – Công chúa Da Du Đa La : Tỳ-khưu-ni Yasodharā (Bậc đại thần thông)

+Em cùng cha khác mẹ Nan Đà ( con của vua Tịnh Phạn và kế mẫu)

Người trong hoàng gia

+ Đề Bà Đạt Đa : Devadatta là anh em họ ( gần) với Đức Phật – trong phim Cuộc đời Đức Phật thì hiểu như là anh em con chú con bác với Đức Phật ( trong phim , truyện là nhân vật phản diện bậc nhất , luôn tìm cách hại Phật , sau đó gần qua đời cũng sám hối ăn năn … Trong kinh Pháp Hoa được Phật thọ ký sau làm Như Lai )

+ Ma Ha Nam : 1 trong những người a /e họ với Phật , sau được cất nhắc lên làm vua , khi Vua Tịnh Phạn không còn ai nối dõi ( Thái tử Tất Đạt Đa , hoàng tử Nan Đà, cháu La Hầu La đều đi xuất gia) … sau này bị mất sau vụ tấn công của Vua Tỳ Lưu Ly ( cháu gọi Ma Ha Nam bằng ông ngoại – là con của vua Ba Tư Nặc với con gái Ma Ha Nam và 1 phụ nữ họ Thích có thân phận thấp kém)

+ ANanDa ( Thị giả của Đức Phật , kém Đức Phật khoảng 40 tuổi , cũng thuộc anh em họ gần trong Hoàng gia – sau làm Đa văn đệ nhất thập đại đệ tử – vì tổ sư thiền thứ 2 sau Đại Ca Diếp)

+ Cha của Da Du Đa La ( gọi là bố vợ nếu ở VN)

+ Bố Mẹ Đê Ba Đạt Đa

+ Vua Thiện Giác ( bố vợ của Thái Tử Tất Đạt Đa – có sự tích bị đất hút , do có hiềm khích với Phật , nhất là sau khi người con trai duy nhất của ông đi xuất gia theo tăng toàn – là bố đẻ của Da Du Đa La)

+ Các vị khác

Người có trong Hoàng Cung liên quan đến trước khi xuất gia

+ Các vị thầy trong cung ( từ nhỏ đến trưởng thành – phần lớn là Bà La Môn)

+ Vị Tiên A Tư Đà

+ Chú ngựa Kiền Trắc

+ Người đánh xe Xa Nặc ( sau cũng làm đại đức và đắc A La Hán)

Người có liên quan đến con đường tầm đạo và thuyết giảng chánh pháp

+ Các vị thầy  Alara Kalama và Uddaka Ramaputta ( Uất Đầu Lam Phất)

+ 5 anh em Kiều Trần Như ( Kaundinya – Kondanna) – đều là con cháu , đệ tử của những vị đạo sư bà la môn tuyên đoán thái tử Tất Đạt Đa sau này sẽ đi xuất gia và thành chánh đẳng giác ( https://www.youtube.com/watch?v=cEsmRxDD7sU)

Thập đại đệ tử

 1. Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất
 2. Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất
 3. Ma-ha-ca-diếp: Đầu đà đệ nhất
 4. A-na-luật: Thiên nhãn đệ nhất
 5. Tu-bồ-đề: Giải không đệ nhất
 6. Phú-lâu-na: Thuyết Pháp đệ nhất
 7. Ca-chiên-diên: Luận nghĩa đệ nhất
 8. Ưu-bà-li: Trì luật đệ nhất
 9. La-hầu-la: Mật hành đệ nhất
 10. A-nan-đà: Đa văn đệ nhất

Các vị tỳ kheo khác

+ Angolimana tỳ kheo có quá khứ làm tướng cướp ( giết nhiều người)

+TuBạt-Đà-La vị tỳ kheo già nhất

+ Tôn giả Da Xá Yasa

+ Tôn Giả Ưu Lâu Tần loa Ca Diếp

Tỳ kheo ni , cận sự nữ , các người con gái của Phật

Tỳ-khưu-ni Khemā (Trí tuệ đệ nhất)

Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen) – Liên Hoa Sắc nữ tỳ kheo thần thông bậc nhất của Đức Phật

Hoàng hậu Sāmāvatī hiền đức và pháp sư thị nữ Khujjuttarā lưng gù

Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Thuyết pháp đệ nhất)

Nữ Thánh đệ tử Uttarā và cô kỹ nữ Sirimā

Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā (Nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài)

Tỳ-khưu-ni Paṭācārā (Đệ nhất thông Luật)

Tỳ-khưu-ni Ambapālī (Hoàng hậu kỹ nữ)

Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp)

Tỳ-khưu-ni Kisā-Gotamī (Đệ nhất mặc y thô tháo)

Thánh nữ Visākhā (Nữ đại thí chủ)

Cận sự nữ Suppiyā (Cúng dường thịt đùi)

+Cô bé Puṇṇā & nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu)

Các vị đệ tử cư sĩ

+ Vua Bình Sa

+ Vua Ba Tư Nặc

+ Hoàng Hậu Vi Đê Hi

+ Hoàng Hậu Mạt Lợi : Hoàng hậu Mallikā (Cận sự nữ xuất sắc)

+ Vua A Xà Thế

+ Thuần Đà ( Chan Na) – người cúng dường đồ ăn cuối cùng khi Phật nhập diệt

+ Ông Cấp Cô Độc Tu Đạt

+ Mẹ Mātikagama! (Người hộ độ tuyệt vời)

+ Puṇṇikā (Cô gái nô lệ đội nước)1- Phụ lục: Chuyện tỳ khưu Dasaka

+Cô con gái người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)

+

Những nhân vật trong vai phản diện

+ Vua Tỳ Lưu Ly

+

( Bài viết đang quá trình xây dựng …sẽ dẫn link chi tiết cụ thể).

Hits: 86

Trả lời