https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-045-46.htm Kinh số 45Tiểu kinh Pháp Hành(Cùladhammasamàdànasuttam) I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ  (Các từ ngữ quen thuộc) II. NỘI DUNG KINH NGẮN PHÁP HÀNH Có bốn loại pháp hành đem lại kết quả khổ, lạc khác nhau trong đời sau, ấy là: 1. Hiện tại lạc, đời sau thọ quảRead More →