(Yasa)(Người thanh niên đầu tiên xuất gia theo Phật và trở thành vị thánh tăng thứ sáu của tăng đoàn) MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA PHẬT Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư – Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơvà biên soạn phần Phụ Lục – Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh KiênChùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005 PHỤ LỤC(Do cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn thêm) Tôn giả DA XÁRead More →

MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA PHẬT Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư – Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơvà biên soạn phần Phụ Lục – Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh KiênChùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005 PHỤ LỤC(Do cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn thêm) Tôn giả ƯU LÂU TẦN LOA CA DIẾP (Uruvilva Kasyapa – Uruvela Kassapa) (Vị đạo sĩ Bà la môn tiếngRead More →

MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA PHẬT Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư – Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơvà biên soạn phần Phụ Lục – Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh KiênChùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005 PHỤ LỤC(Do cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn thêm) Tôn giả KIỀU TRẦN NHƯ(Kaundinya – Kondanna) (Vị đệ tử xuất gia và chứng quả A la hán đầu tiên của đức Phật,Read More →

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Minh Đức Triều Tâm ẢnhNhà Xuất Bản Văn Học Tái bản 2014 Đệ tử Chánh Trí diễn đọc Hoàng hậu Sāmāvatī hiền đứcvà pháp sư thị nữ KhujjuttarāRead More →

Tái bản 2014 Đệ tử Chánh Trí diễn đọc Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā1 (Thuyết pháp đệ nhất) 1 Câu chuyện của vị tỳ-khưu-ni này được đề cập trong chú giải Trưởng Lão Ni Kệ. 15ff,; chú giải Apadāna.ii.567f.; chú giải Tăng Chi Bộ Kinh.i.196f.; chú giải Trung Bộ Kinh.i.515 ff.; chú giải kinhRead More →