Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Minh Đức Triều Tâm ẢnhNhà Xuất Bản Văn Học Tái bản 2014 Đệ tử Chánh Trí diễn đọc Hoàng hậu Sāmāvatī hiền đứcvà pháp sư thị nữ KhujjuttarāRead More →

Tái bản 2014 Đệ tử Chánh Trí diễn đọc Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā1 (Thuyết pháp đệ nhất) 1 Câu chuyện của vị tỳ-khưu-ni này được đề cập trong chú giải Trưởng Lão Ni Kệ. 15ff,; chú giải Apadāna.ii.567f.; chú giải Tăng Chi Bộ Kinh.i.196f.; chú giải Trung Bộ Kinh.i.515 ff.; chú giải kinhRead More →

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Minh Đức Triều Tâm ẢnhNhà Xuất Bản Văn Học Tái bản 2014 Đệ tử Chánh Trí diễn đọc Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā (Nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài)Read More →